Sprzedaż hurtowa



REGULAMIN


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Właścicielem i prowadzącym sklep Chelsea Clark dostępną pod adresem internetowym www.chelseaclark.pl jest CLARK GROUP INTERNATIONAL Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą ul Mikołaja Reja 110/18, 55-010 Smardzow NIP: 9592026959, Regon: 384307347, adres poczty elektronicznej: sklep@chelseaclark.pl.
 3. Hurtownia Internetowa Chelsea Clark nie prowadzi sprzedaży detalicznej. 
 4. Minimalne Zamówienie hurtowe musi stanowić wartość nie mniejszą niż 1000zł netto.
 5. Warunkiem dokonania zakupów w Hurtowni Internetowej Chelsea Clark jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. DEFINICJE
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Hurtowni Internetowej Chelsea Clark.
 3. HURTOWNIA INTERNETOWA – hurtownia działająca na platformie internetowej dostępna pod adresem internetowym www.chelseaclark.pl
 4. SPRZEDAWCA – CLARK GROUP INTERNATIONAL Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą ul Mikołaja Reja 110/18, 55-010 Smardzów NIP: 9592026959, Regon: 384307347
 5. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
 6. PRZEDSIĘBIORCA – Klient, który składa Zamówienie w ramach lub na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 
 7. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która utworzyła lub zmierza do utworzenia Konta.
 9. PRODUKT – dostępna w Hurtowni Internetowej rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Hurtowni Internetowej Chelsea Clark umożliwiający utworzenie Konta. 
 11. KONTO – zbiór zasobów i uprawnień w ramach sytemu teleinformatycznego Sprzedawcy, oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zawierające jego dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Hurtowni Internetowej Chelsea Clark.
 12. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, określający warunku zawartej Umowy Sprzedaży. 
 13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Hurtowni Internetowej.
 15. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z HURTOWNI INTERNETOWEJ CHELSEA CLARK

 1. Użytkownicy i Klienci zobowiązani są do:
 2. a) korzystania z Hurtowni Internetowej Chelsea Clark w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. 
 3. b) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Konto – celem utworzenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wypełnić Formularz Rejestracyjny . Następnie Użytkownik powinien kliknąć pole „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie hasła. 
 5. Użytkownik - osoba fizyczna, celem założenia konta powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu założenia Konta Użytkownika w ramach Sklepu internetowego działającego na platformie internetowej dostępnego pod adresem internetowym www.chelseaclark.pl, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych i Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. 1000). Użytkownik-osoba fizyczna wyraża zgodę w sposób dobrowolny jednakże nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi rejestrację Konta Użytkownika.
 6. Utworzenie konta jest nieodpłatne oraz na czas nieoznaczony.
 7. W każdej chwili i bez podania przyczyny, Użytkownik może zrezygnować z Konta poprzez wysłanie do Sprzedawcy, np. drogą korespondencji e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@chelseaclark.pl lub pisemnie CLARK GROUP INTERNATIONAL Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą ul Mikołaja Reja 110/18, 55-010 Smardzow żądanie usunięcia Konta.
 8. Zamówienie w Hurtowni Internetowej Chelsea Clark składane są za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 9. Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich netto, po złożeniu Zamówienia system automatycznie nalicza ceny brutto. 
 10. Ogłoszenia, reklamy, cenniki oraz inne informacje zawarte na stronie Hurtowni Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny towarów lub usług.
 11. Cena podana przy każdym towarze może ulec zmianie. 
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
 13. a) wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych Produktów, 
 14. b) wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji,
 15. c) aktualizacji cen produktów znajdujących się w Ofercie Hurtowni Internetowej Chelsea Clark. W przypadku aktualizacji cen po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 16. W przypadku zmiany ceny, wycofania i wprowadzenia nowego Produktu lub wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji po złożonym przez Klienta Zamówieniu, Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Klienta o wprowadzonych zmianach. 
 17. Formularz Zamówienia – Wypełnienie Formularza Zamówienia polega na dodaniu do „koszyka” w Hurtowni Internetowej Chelsea Clark Produktów. Klient może dowolnie dodawać i usuwać Produkty z „koszyka”. Następnie Klient chcąc złożyć Zamówienie powinien kliknąć „Zamów i zapłać”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta, w tym nazwa/imię nazwisko, siedziba/adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, kolor Produktu/ów miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. 
 18. Formularz Zamówienia jest nieodpłatny i ma charakter jednorazowy – ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem. Składanie zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępne jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.


 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Hurtowni Internetowej Chelsea Clark, z chwilą z chwilą rozpoczęcia realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę. 
 3. Utrwalenie i zabezpieczenie zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Hurtowni Internetowej Chelsea Clark i przesłanie Klientowi automatycznej informacji zwrotnej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Hurtowni Internetowej Sprzedawcy.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma automatyczną informację zwrotną od Sprzedawcy, potwierdzającą przyjęcie zamówienia, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia drogą korespondencji e-mail Zamówienia oznacza, iż Zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji.
 5. Dostępność Produktów jak i ich aktualna cena są sprawdzane w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta (weryfikacja zamówienia). 
 6. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za braki magazynowe Produktów oraz ewentualną różnice w cenie.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia w całości lub części, gdy:
 8. a) realizacja Zamówienia będzie nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, w szczególności w przypadku gdy wystąpił czasowy lub trwały brak Produktu lub niewystarczająca liczba sztuk Produktu (braki magazynowe).
 9. b) Zamówienie zostało złożone przez Klienta, który co najmniej jednokrotnie już złożył Zamówienie i nie odebrał Produktów lub nieterminowo uregulował płatność za Produkty
 10. c) autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. 
 11. Oświadczenie o anulowaniu Zamówienia wraz z podaniem jego przyczyny Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie wysłać Klientowi drogą korespondencji e-mail lub pisemnie. 
 12. Klientowi w przypadku anulowania Zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 17 nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedawcy. W przypadku gdy Klient dokonał zapłaty za Produkty przed otrzymaniem oświadczenia o anulowaniu Zamówienia, Sprzedawca zwróci całą wpłaconą kwotę w wartości nominalnej w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 
 13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potwierdzenia danych Klienta, telefonicznie lub drogą mailową.
 14. Sprzedawca po dokonanej sprzedaży wystawia dokument księgowy fakturę VAT lub paragon fiskalny.

 1. REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY
 2. Dostawy Produktów są realizowane na terenie Polski oraz w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Realizacja Umowy Sprzedaży rozpocznie się w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po:
 4. a) dniu, w którym Zamówienie zostało zapłacone (płatność przelewem na rachunek bankowy), 
 5. b) dniu, w którym Zamówienie zostało złożone (w przypadku płatności za pobraniem)
 6. c) dniu, w którym Zamówienie zostało zweryfikowane (w przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia), jednakże nie wcześniej niż gdy Zamówienie zostało zapłacone (płatność przelewem na rachunek bankowy). 
 7. Płatność kwoty wskazanej do zapłaty za zamówione Produkty Klient może dokonać:
 8. a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, 
 9. b) gotówką za pobraniem

Aktualne formy płatności i koszty przesyłek wskazane są na stronie na stronie www.chelseaclark.pl, w Zakładce „Dostawa i koszty przesyłki”. 

 1. Minimalny czas realizacji Umowy Sprzedaży wynosi 1-2 dni robocze plus czas dostawy wykonywanej przez firmę kurierską (1-2 dni robocze). W wypadku dostawy Produktów nietypowych albo Zamówień obejmujących Produkty czasowo niedostępne w magazynie, czas realizacji może się wydłużyć. W każdym przypadku wydłużenia czasu realizacji Umowy Sprzedaży, Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem korespondencji e-mail, o opóźnieniu.
 2. W przypadku Zamówienia kilku Produktów, które ma zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę całego Zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia. 
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktów:
 5. a) przesyłka kurierska, 
 6. b) przesyłka kurierska pobraniowa.
 7. Sprzedawca pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie www.chelseaclark.pl, w Zakładce „Dostawa i koszty przesyłki”. Koszt przesyłki wliczony jest w kwotę wskazaną do zapłaty po złożeniu Zamówienia. Koszty dostawy zostają uwzględnione na fakturze. 
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.

 1. PROMOCJE
 2. Produkty mogą być sprzedawane po cenach promocyjnych. 
 3. Aktualnie sprzedawane po cenach promocyjnych Produkty dostępne są na stronie Hurtowni Internetowej. 
 4. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. 
 5. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki promocji dopuszczają taką możliwość.

VII. REKLAMACJE


Ze względu na internetową-wysyłkową formę sprzedaży, Sprzedawca zastrzega , iż podstawą przyjęcia reklamacji jest jej zgłoszenie w formie e-mailowej, oraz dopełnienie wszelkich formalności , o które poprosi sprzedawca, tj. przesłanie zdjęć oraz opisu występujących wad otrzymanych produktów. Jednocześnie Sprzedawca informuje iż do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej , przesłanie wadliwego towaru jest zbędne do momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.


Kolory produktów mogą odbiegać od widocznych na zdjęciach zależy to np. od indywidualnych ustawień monitora czy modelu telefonu/komputera  za co nie bierzemy odpowiedzialności.



1. Odstąpienie od umowy:


 1. a) konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny z zastosowaniem Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

-informujemy, iż w przypadku wyboru koloru lub kolorów produktu brak możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, ponieważ produkt został przygotowany według zindywidualizowanych potrzeb klienta.


b)do Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy Przedsiębiorcami nie ma zastosowania Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 1. Klient – Przedsiębiorca, nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu kurierowi (przewoźnik) przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi.
 3. Po otrzymaniu przesyłki zawierającej Produkt Klient obowiązany jest niezwłocznie zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. 
 4. W przypadku stwierdzenia, iż w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera (przewoźnika), w tym spisać w obecności kuriera protokół szkody.
 5. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony Produkt nie jest zgodny ze złożonym Zamówieniem, w przesyłce brakuje Produktów, Produkt ma wadę fizyczną tkwiącą w samym Produkcie, zobowiązany jest spisać protokół w obecności kuriera (przewoźnika) z dokładnym opisem w jego treści wszelkich stwierdzonych niezgodności, braków lub wad. Protokół winien być podpisany przez Klienta i kuriera (przewoźnika). Wszelkie reklamacje nie potwierdzone protokołem będą uznane za bezpodstawne i nie będą rozpatrywane. 
 6. Klient – Przedsiębiorca może dochodzić roszczeń z tytułu wad fizycznych rzeczy na zasadach wyrażonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta – Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia dochodzone łącznie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta – Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta – Przedsiębiorcy.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem – Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 9. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 10. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia wszelkich kierowanych do nas przesyłek za pobraniem.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Zawartość strony internetowej www.chelseaclark.pl, włącznie z tekstami, zdjęciami, grafikami, ilustracjami jest własnością Hurtowni Internetowej. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą CLARK GROUP INTERNATIONAL Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest CLARK GROUP INTERNATIONAL Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą ul Mikolaja Reja 110/18, 55-010 Smardzow NIP: 9592026959, Regon: 384307347, adres poczty elektronicznej: sklep@chelseaclark.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Hurtowni Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Strony Umowy Sprzedaży są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu elektronicznego lub adresu korespondencyjnego. Do chwili powiadomienia drugiej strony o zmianie, korespondencja wysłana na dotychczasowy adres e-mail lub adres korespondencyjny ma skutek doręczenia. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 
 6. Sprzedawca zastrzega, iż Produkty mogą nieznacznie różnić się do ich prezentacji zamieszczonej w Hurtowni Internetowej Chelsea Clark pod adresem www.chelseaclark.pl, np. inna kolorystyka, inny wzór na materiale, brak dodatku lub inny dodatek np. kieszonka, łańcuszek, blaszka, szwy. Nieznaczne różnice nie stanowią wad Produktu, a Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Polityka prywatności



Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CLARK GROUP INTERNATIONAL Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą ul Mikolaja Reja 110/18, 55-010 Smardzow NIP: 9592026959, Regon: 384307347, adres poczty elektronicznej: sklep@chelseaclark.pl. zwana dalej: Administratorem.


Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe:


 1. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1000), jak również innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych;

 1. z zachowaniem zasad zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczonego przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności;

 1. na podstawie udzielonej zgody w celu założenia i utrzymania Konta Użytkownika w ramach Sklepu internetowego działającego na platformie internetowej dostępnego pod adresem internetowym www.chelseaclark.pl.

 1. na podstawie udzielonej zgody oraz w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy i/lub wykonania umowy kupna sprzedaży towarów w ramach Sklepu internetowego działającego na platformie internetowej dostępnego pod adresem internetowym www.chelseaclark.pl (art. 6 ust. 1 pkt. a ib RODO);

 1. po pisemnym powiadomieniu Pani/Pana o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do :


* żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia, usunięcia "prawo do bycia zapomnianym" lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 15, 16, 17, 18 RODO)

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),

przenoszenia danych (art. 20 RODO),

wniesienie skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)


Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi założenie Konta użytkownika i/lub podjęcie przez Administratora działań na Pani/pana żądanie przed zawarciem umowy i/lub uniemożliwi złożenie zamówienia towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego na platformie internetowej dostępnego pod adresem internetowym www.chelseaclark.pl oraz realizacji zamówienia produktów i ich dostawy (realizacja umowy kupna sprzedaży).


Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



DOSTAWA


Wszystkie paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Gls.

Czas dostawy to maksymalnie 2 dni robocze .

Koszt dostawy paczki do 30kg na terenie Polski wynosi :

-wpłata na konto 18zł brutto

- za pobraniem 30zł brutto


CZĘSTE PYTANIA

 1. Kupując w sklepie www.chelseaclark.pl z kim zawieram umowę sprzedaży?

Platforma internetowa działająca pod adresem www.chelseaclark.pl, prowadzony jest przez:

CLARK GROUP INTERNATIONAL Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

ul Mikolaja Reja 110/18

55-010 Smardzow

NIP: 9592026959

Regon: 384307347, 

Kontakt: sklep@chelseaclark.pl


 1. Kim dla nas jest odbiorca?

Każda osoba, zarówno fizyczna jak i prawna, może być klientem hurtowni. Jedynym warunkiem jest, prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Zatwierdzenie rejestracji, czyni użytkownika, klientem serwisu.


3. Czy muszę dodatkowo płacić podatek za zakupione produkty?


Tak, wszystkie ceny podane w opisie są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).


4. Jak wysokie są koszty przesyłki?


Koszt przesyłki wynosi:

 przelew : 18zł za jedną paczkę do 30kg

 za pobraniem : 30zł za jedną paczkę do 30kg


5. Czy produkty można przed zakupem oglądnąć/przymierzyć?


Prowadzimy wyłącznie sprzedaż wysyłkową, cały nasz asortyment widoczny jest na naszej stronie internetowej.


6. Jaki jest całkowity koszt transakcji?


Całkowity koszt transakcji to cena podana w opisie + koszty przesyłki  


7. Czy za przesyłkę mogę zapłacić przy odbiorze?


Tak, można płacić przy odbiorze do kwoty 4000 zł brutto.


8. Czy można otrzymać rabat na produkty?


Tak, jesteśmy elastyczni wobec naszych klientów, w celu uzyskania rabatu prosimy o kontakt mailowy.


9. Czy mogę zmienić zamówienie przed wysłaniem przesyłki?


Wszelkich zmian w zamówieniu dokonujemy przed przyjęciem przez nas zamówienia do realizacji, w takim przypadku proszę o kontakt mailowy z działem sprzedaży. Po rozpoczęciu procedury realizacji zamówienia nie ma możliwości zmiany zamówienia.


10. Do kiedy mogę dokonać wpłaty?


Termin oczekiwania na wpłatę to 5 dni (kalendarzowych, nie roboczych). Istnieje możliwości wydłużenia terminu wpłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu z nami.


11.W jaki sposób można dokonać płatności za zakupiony przedmiot?


Płatność przelewem (na poczcie, w banku, za pośrednictwem kont internetowych) lub kartą kredytową (tylko poprzez system bezpiecznych płatności Przelewy 24, Pay Pal, lub za pobraniem przez firmę kurierską.


12.Na jakie dane zaadresować przelew?


PRZELEWY KRAJOWE I ZAGRANICZNE


Wpłata bezpośrednio na nasz numer konta:

CLARK GROUP INTERNATIONAL Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

ul Mikolaja Reja 110/18

55-010 Smardzow

NIP: 9592026959

Regon: 384307347, 

Kontakt: sklep@chelseaclark.pl

nr konta :


02 1140 2004 0000 3102 7921 4390 

SWIFT/BIC BREXPLPWMBK



UWAGA !!!– w tytule przelewu koniecznie proszę wpisywać:


Imię, nazwisko, numer ID zamówienia (format 0000XXXXXX), np. Jacek Kowalski , 0000123456


Prosimy o wpisywanie tylko podanych informacji. Brak powyższych danych może uniemożliwić lub znacznie opóźnić wysłanie przesyłki.


13.Czy muszę otrzymać fakturę vat?


Jesteśmy legalnie działającą firmą, do każdego zamówienia załączamy fakturę vat.


14.Kiedy i w jaki sposób wysyłane są paczki?


Przesyłki wysyłamy maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania (nie wysłania) wpłaty. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić, w takim przypadku informujemy Państwa o zaistniałej sytuacji.


Jeśli nie otrzymają Państwo przesyłki po upływie 7 dni od daty wysłania przelewu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie mailem na adres sklep@chelseaclark.pl 


15.Nie zdążyłam/em odebrać paczki, która wróciła już do nadawcy. Co zrobić?


W tym przypadku prosimy o kontakt mailowy. W przypadku nieodebrania przesyłki Klient zostaje obciążony kosztem nieodebrania paczki w wysokości 14zł oraz kosztem ponownego jej nadania również w wysokości 14zł.


16.Czy mogę wymienić kupione produkty na inne produkty?


Niestety , nie ma takiej możliwości.


17.Otrzymałam/em przedmiot, który jest niezgodny z zamówieniem.


W takim przypadku prosimy o złożenie reklamacji (nie wymiany!). Szczegółowy opis procedury znajduje się w pytaniu „W jaki sposób mogę reklamować zakupiony towar?”

Paczka lub jej część zaginęła.

Prosimy o niezwłoczny kontakt w celu złożenia reklamacji.


18.W jaki sposób mogę reklamować zakupiony towar?


W przypadku reklamacji otrzymanego towaru:


 1. Najpierw prosimy o staranne wypełnienie i wysłanie drogę elektroniczną formularza reklamacji – kliknij, aby otworzyć formularz (jest to konieczny warunek reklamacji!) Prosimy nie czekać na odpowiedź po wysłaniu formularza tylko od razu przejść do kolejnych etapów. Formularz jest informacją dla nas o chęci reklamacji. Nie udzielamy odpowiedzi na wysłane formularze.

 1. Następnie produkty prosimy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem na adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji firmy

CLARK GROUP INTERNATIONAL Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

ul Mikolaja Reja 110/18

55-010 Smardzow

KONIECZNIE wraz z:

wypełnionym formularzem “protokół zwrotu/dowód zakupu”


Sposób opakowania i przewozu reklamowanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.Produkty muszą być odesłane w takim samym stanie, w jakim Państwo je otrzymaliście.


W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), chelseaclark.pl zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym. W przypadku wpłat przez system płatności PayPal na numer konta z jakiego wpłata dotarła. W innych przypadkach na numer konta podany w formularzu oraz protokole zwrotu.


Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych.


Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.

W przypadku obuwia reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

W przypadku innych produktów reklamacja zależy od producenta.


Chelsea Clark nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.


UWAGA!!! – Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.


19.Czy mogę zwrócić zakupione produkty?


Do Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy Przedsiębiorcami nie ma zastosowania Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).


Jeżeli klient nie umówił się ze sprzedawcą (usługodawcą) inaczej tzn. nie podpisał odpowiedniej umowy, nie będzie mógł w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny i dodatkowych kosztów:

- zrezygnować z usługi rozpoczętej za jego zgodą przed upływem 10 dni,

- zrezygnować z zakupu kaset video, audio, płyt CD i programów komputerowych z naruszonym opakowaniem

- zrezygnować z produktu lub usługi wykonanej na indywidualne zamówienie,

- zrezygnować z prenumeraty prasy,

- zrezygnować usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych,

- zrezygnować z produktu ulegającego szybkiemu psuciu się.


20.Co z ochroną danych osobowych?


Państwa dane osobowe wykorzystujemy tylko dla potrzeb firmy CLARK GROUP INTERNATIONAL Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA  (wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep chelseaclark.pl) i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych: możliwość sprawdzenia, poprawiania, aktualizacji i usunięcia.

Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.


21.Gdzie mogę sprawdzić dane firmy oraz inne dodatkowe informacje?


Dane firmy, a także wszelkie informacje na temat procedur postępowania oraz polityki sklepu znajdują się na stronach naszego sklepu chelseaclark.pl


Składanie zamówienia



Procedura składania zamówień

 1. Znajdź produkt, który cię interesuje.
 2. Wpisz odpowiednią ilość produktu.
 3. Dodaj do koszyka ( w koszyku można edytować ilość lub usunąć produkt, który cię nie interesuje).
 4. Wybierz formę płatności i dostawy.
 5. Wprowadź wszystkie niezbędne dane do formularza. Jeżeli masz jakieś uwagi dotyczące zamówienia prosimy zaznaczyć pole ‘Uwagi do zamówienia’.
 6. Złóż zamówienie.
 7. Czekaj na dalsze instrukcje, które dostaniesz w mailu.

Statusy zamówienia:


Nowe zamówienie – otrzymują państwo wiadomość z informacją iż zamówienie zostało przyjęte i czeka na sprawdzenie naszych zasobów magazynowych


W realizacji -komplet produktów : posiadamy wszystkie zamówione przez Państwa produkty


W realizacji – brak części produktów :zamówienie zostanie zrealizowane mimo braku wszystkich zamówionych przez Państwa produktów


W realizacji – brak produktów : zamówienie zostanie anulowane


Przekazano do wysyłki: Państwa zamówienie zostało opłacone wysłane


Transakcja nie doszła do skutku – transakcja odrzucona z przyczyn nie zależnych od www.chelseaclark.pl 


Zrealizowano : państwa zamówienie zostało zrealizowane


Płatności


Płatność z góry – towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie


Płatność przy odbiorze – wysyłka natychmiastowa. Kwota towaru zakupionego za pobraniem nie może przekraczać 5000 zł brutto ze względu na bezpieczeństwo kuriera. Dodatkowy koszt 9zł za każdy rozpoczęty 1000zł


W razie trudności prosimy o kontakt z działem sprzedaży

E-mail: sklep@chelseaclark.pl 




Zwrot i reklamacja towaru


Handel w internecie traktowany jest jak sprzedaż wysyłkowa i rządzi się specjalnymi prawami. Zabezpieczają one interesy klientów, którzy kupują towar w okolicznościach znacznie różniących się od tradycyjnych zakupów. W okolicznościach, gdzie liczy się przede wszystkim solidny opis oferty i zaufanie do sprzedawcy.


Zwrot towaru


Jeżeli klient nie umówił się ze sprzedawcą (usługodawcą) inaczej tzn. nie podpisał odpowiedniej umowy, nie będzie mógł w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny i dodatkowych kosztów: – zrezygnować z usługi rozpoczętej za jego zgodą przed upływem 10 dni, – zrezygnować z zakupu kaset video, audio, płyt CD i programów komputerowych z naruszonym opakowaniem – zrezygnować z produktu lub usługi wykonanej na indywidualne zamówienie, – zrezygnować z prenumeraty prasy, – zrezygnować usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, – zrezygnować z produktu ulegającego szybkiemu psuciu się.


Reklamacja towaru


Gdy towar zawiera wady, możemy – wedle uznania – skorzystać z gwarancji producenta (o ile taka była udzielona i nie minął okres gwarancyjny), bądź instytucji niezgodności towaru z umową. W pierwszym przypadku roszczenia należy kierować do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej, którym najczęściej jest sprzedawca lub importer. W drugim przypadku – do sprzedawcy, który ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć naszą reklamację w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia. Uwaga! Sklep internetowy nie ma prawa w tym przypadku odesłać klienta do producenta, hurtownika czy importera lub zmusić go do skorzystania z gwarancji. Za wady towaru sprzedawca odpowiada przez 2 lata, przy czym konsument jest szczególnie chroniony przez pierwsze 6 miesięcy (ciężar dowodowy spoczywa wtedy na sprzedawcy).


Protokół reklamacyjny: wzór pisma


Decyzja o sposobie usunięcia wady towaru


Decyzja należy do kupującego. To on decyduje czy skorzysta z gwarancji czy instytucji niezgodności towaru z umową. Co więcej, jego wybór jest wiążący dla drugiej strony czyli sklepu internetowego. W przypadku powołania się na niezgodność towaru z umową również to klient decyduje o sposobie usunięcia tej niezgodności. W pierwszej kolejności może on domagać się naprawy lub wymiany towaru, a w przypadku niewypełnienia jego żądań – odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny. W przypadku gwarancji to gwarant decyduje o sposobie usunięcia wady.


Odpowiedź na zgłoszenie reklamacji


Sklep internetowy jest zobowiązany ustosunkować się do pisemnej reklamacji klienta w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z pełną akceptacją roszczeń konsumenta.


Bezpieczne zakupy - SSL


Zapewniamy poufność przekazywanych nam danych dzięki stosowaniu protokołu SSL (Secure Socket Layer v3). 

Protokół SSL to efektywne zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie danych przesyłanych pomiędzy klientem a hurtownią . Dzięki temu zabezpieczeniu nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane nam podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera chelseaclark.pl. 


Kontakt

Biuro Obsługi Klienta - Kontakt z nami

Wyślij wiadomość

Temat


Adres e-mail

Numer zamówienia


Załącz plik

Wiadomość